Chi tiết về Tác giả

Cepero, Admi Valhuerdi

  • S. 1 (2013) - Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài
    Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu Ba và công cuộc cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu Ba
    Tóm tắt