Chi tiết về Tác giả

Duy Ánh, Đỗ

  • S. 11 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Các giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
    Tóm tắt