S. 5 (2013)

Mục lục

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Giá trị, sức sống và ý nghĩa của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - nhìn từ góc độ công tác tư tưởng lý luận và tuyên truyền Tóm tắt
Hoàng Chí Bảo 3
Quyền sống của con người - từ quan niệm của Hồ Chí Minh đến quy định của Hiến pháp Tóm tắt
Phạm Ngọc Anh 9
Hồ Chí Minh và công giáo ở Việt Nam Tóm tắt
Trần Thị Kim Oanh 15

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Góp ý hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương Tóm tắt
Bùi Xuân Đức 21
Lực lượng vũ trang nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tóm tắt
Bùi Đình Bôn 26

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Chống chủ nghĩa cá nhân trong phát triển con người Việt Nam Tóm tắt
Trần Văn Phòng, Huỳnh Thị Thu Năm 30
Kinh tế biển Việt Nam nhìn từ góc độ tài nguyên và môi trư Tóm tắt
Nguyễn Chu Hồi 34
Kinh nghiệm sử dụng người tài, xây dựng đội ngũ quan lại thời Lê Thánh Tông Tóm tắt
Nguyễn Hoài Văn 42
Vận dụng kinh nghiệm phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế trong chiến tranh cách mạng vào phát triển đất nước Tóm tắt
Trịnh Thị Hồng Hạnh 49
Giải pháp để phát triển kinh tế bền vững trong hội nhập quốc tế Tóm tắt
Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Thị Kim Nhã, Nguyễn Trần Minh Trí 56
Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam Tóm tắt
Ngô Tuấn Nghĩa 62
"Tam nông" ở Duy Xuyên (Quảng Nam) - kết quả ban đầu và triển vọng
Lê Văn Đính 68

Diễn đàn giáo dục lý luận và đấu tranh tư tưởng

Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam: Khảo sát từ tư liệu lịch sử và luật pháp quốc tế Tóm tắt
Trần Đức Liêm 73
Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên về biển, đảo
Dương Quang Hiển 80
Giáo dục quyền con người tại các trường đại học hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Trường Giang 84

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Tư tưởng chính trị của Tổng thống Hugo Chavez Frias - Nguồn gốc và giá trị Tóm tắt
Jorge Rondon Uzcategui 88
Những nội dung đặc sắc trong tư tưởng chính trị Hugo Chavez Tóm tắt
Nguyễn Viết Thảo 91
Ngoại giao đa phương với vấn đề an ninh truyền thống sau chiến tranh lạnh
Lưu Thúy Hồng 96
Giảng dạy lý luận Mác - Lenin tại các trường chính trị và hành chính ở Lào hiện nay
Sai Kham Moun Ma Ni Vong 102