S. 4 (2013)

Mục lục

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Ph.Ăngghen bàn về chế độ bầu cử trong xã hội tư bản Tóm tắt
Trịnh Xuân Thắng 3
Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay Tóm tắt
Đinh Xuân Lý 8
"Thêm bạn, bớt thù" - nguyên tắc chiến lược trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Tóm tắt
Trần Thị Minh Tuyết 13

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Tóm tắt
Nguyễn Huy Hiệu 18
Vấn đề đặt ra từ các quy định về chính quyền địa phương Tóm tắt
Nguyễn Minh Phương 22
Về chế định quyền làm việc Tóm tắt
Nguyễn Thanh Tuấn 28

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Kinh tế xanh – con đường phát triển bền vững đất nước Tóm tắt
Phạm Minh Chính 30
Tăng cường giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường Tóm tắt
Trần Thị Quốc Khánh 36
Mô tả công việc theo vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Tóm tắt
Mai Hữu Thỉnh 42
Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt
Phạm Xuân Thiên 48
Chất lượng tăng trưởng kinh tế của thủ đô Hà Nội nhìn từ hiệu quả đầu tư Tóm tắt
Vũ Thúy Anh 53
Tác động của hội nhập quốc tế đối với thanh niên và công tác thanh niên hiện nay Tóm tắt
Phạm Minh Thế 58
Xây dựng các yếu tố cấu thành văn hóa công sở hành chính Tóm tắt
Đinh Thị Cẩm Lê 63
Phương thức cơ bản bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời bình hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Khắc Luyện 68

Diễn đàn giáo dục lý luận và đấu tranh tư tưởng

Góp thêm một cách nhìn về tầng lớp trung lưu - doanh nhân Tóm tắt
Nguyễn Đình Tấn 72
Bàn về trách nhiệm và thẩm quyền của Đảng cầm quyền Tóm tắt
Lê Kim Việt 75
Đặc trưng của hoạt động giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ Tóm tắt
Dương Thành Trung 80
Làm thế nào để học tập lý luận chính trị - hành chính có hiệu quả
Nguyễn Tiến Dũng 84

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở Đông Nam Á đối với Việt Nam Tóm tắt
Mai Hoài Anh 88
Sự trở lại Đông Nam Á của Liên Bang Nga và tác động đối với Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai Hoa 92