S. 3 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tổ chức dạy và học tốt nhất để bồi dưỡng kiến thức lý luận và thực tiễn cho dự nguồn cán bộ cao cấp Tóm tắt
Tô Huy Rứa 3

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Cống hiến của Ph.Ăngghen trong xây dựng chủ nghĩa vô thần khoa học Tóm tắt
Phùng Thị An Na 8
Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật với việc vận dụng vào phát triển khoa học, công nghệ hiện nay Tóm tắt
Trần Minh Trưởng 12
Quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh Tóm tắt
Lý Việt Quang 17

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Một số góp ý về sửa đổi Hiến pháp 1992 Tóm tắt
Trần Hữu Tiến, Nguyễn Minh Phong Phạm Xuân Mỹ, Hoàng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Báo, Võ Công Khôi, Vũ Anh Tuấ 22
Về nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật
Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đức Nhuận 41

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Những nhân tố cơ bản bảo đảm ổn định và phát triển hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Tóm tắt
Lê Quốc Lý 47
bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng các thế hệ cán bộ Tóm tắt
Trần Khắc Việt 52
Phát huy vài trò lãnh đạo của tỉnh, thành ủy đối với phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt
Dương Trung Ý 58
Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp công lập Tóm tắt
Lê Văn Cường 63
Nâng cap chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tây Nguyên trong thời kỳ mới
Phan Sĩ Thanh 67
Khai thác tốt tài nguyên đất đai, tạo động lực phát triển Tây Nguyên bền vững
Trương Giang Long 71
Tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp và một số đề xuất
Đặng Quang Điều 76
Từ lý luận cánh tả về công bằng xã hội, suy nghĩ về vấn đề công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Trương Quốc Chính 81

Diễn đàn giáo dục lý luận và đấu tranh tư tưởng

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong trường phổ thông hiện nay
Phạm Nguyên Nhung 86

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Những chặng đường phát triển hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tóm tắt
Nguyễn Minh Tuấn 90
Trường phái Frankfurt và ảnh hưởng chính trị tại phương Tây Tóm tắt
Nguyễn Chí Hiếu 94