S. 2 (2013)

Mục lục

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam Tóm tắt
Bùi Đình Phong 3
Những sáng tạp của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm tắt
Lê Văn Yên 8
Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong hội nhập và phát triển bền vững Tóm tắt
Lê Văn Tích 13
Từ luận điểm của C.Mác đến nhận thức về công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay Tóm tắt
Đoàn Triệu Long 17

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Tọa đàm khoa học góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
* ** 21
Một số ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tóm tắt
Nguyễn Văn Mạnh 28

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Bản lĩnh và trách nhiệm chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền trong tự phê bình, phê bình và sửa chữa khuyết điểm Tóm tắt
Nguyễn Trọng Phúc 34
Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý hành chính nhà nước đến năm 2015 Tóm tắt
Trần Anh Tuấn 40
Phát triển thêm nhiều doanh nghiệp để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tóm tắt
Đinh Việt Hòa 48
Văn hóa biển và thực thi chính sách biển Tóm tắt
Nguyễn Bá Chiến 53
Quan điểm, nhận thức về tiền lương và chính sách tiền lương Tóm tắt
Đặng Như Lợi 57
Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Duy Sơn, Trần Thị Hòe 62
Một số vấn đề lý luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Tóm tắt
Đường Vinh Sường 68
Hà Nội xây dựng đội ngũ bí thư đảng bộ phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Ánh 74
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hoài 79
Cần thay đổi nhận thức của người dân về thủ tục hành chính
Phùng Thị Phong Lan 84

Diễn đàn giáo dục lý luận và đấu tranh tư tưởng

Để hoạt động khoa học ở Học viện ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả. Tóm tắt
Mạch Quang Thắng 88
Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Tuyết Mai 93

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Triển vọng nào cho kinh tế thế giới năm 2013 Tóm tắt
Nguyễn Minh Phong 97
Một số điểm nhấn quan trọng của Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc Tóm tắt
Trần Thọ Quang 101
Nhận diện sức mạnh mềm Trung Quốc và ứng xử của Việt Nam
Lương Văn Kế 107