S. 1 (2013)

Mục lục

Bài viết

Xã luận Tóm tắt
* * 3
Đổi mới công tác lý luận của Đảng Tóm tắt
Tạ Ngọc Tấn 5

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Tóm tắt
Nguyễn Tùng Lâm 13

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Tổ chức chính quyền địa phương - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam Tóm tắt
Đinh Xuân Thảo 19

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt
Lê Hữu Nghĩa 25
Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng Tóm tắt
Phạm Xuân Nam 33
Tổng quan kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo, giải pháp năm 2013 Tóm tắt
Nguyễn Sinh Cúc 41
Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Văn Hậu 46
Hoạt động lãnh đạo và quản lý của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta Tóm tắt
Nguyễn Hữu Đổng, Phạm Thế Lực 51
Khủng hoảng kinh tế thế giới và các thách thức đối với việc giảm nghèo ở Việt Nam Tóm tắt
Lê Chi Mai 56
Môi trường pháp luật trong điều kiện di dân nông thôn thành thị ở nước ta hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Hữu Dũng, Mai Ngọc Cường 64
Nâng cao sức sáng tạo của doanh nghiệp đáp ứng phát triển bền vững Tóm tắt
Lê Thế Cương, Hứa Thanh Bình 70
Truyền thông đại chúng với việc phát triển con người Việt Nam hiện đại Tóm tắt
Nguyễn Huy Phòng 76
Kinh nghiệm từ thực tiễn bầu cấp ủy xa, phường ở thành phố Hải Phòng
Nguyễn Tác Lũy 81
Bài học kinh nghiệm xây dựng đồng thuận xã hội Tóm tắt
Nguyễn Văn Quyết 85
Tăng cường vai trò của Nhà nước tạo sự liên kết ổn định, hiệu quả giữa "bốn nhà" trong phát triển nông nghiệp Tóm tắt
Nguyễn Thị Thủy 90
Nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Miền 95
Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Chính, Ngô Thị Toàn 99

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu Ba và công cuộc cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu Ba Tóm tắt
Admi Valhuerdi Cepero 103
Chính sách Biển Đông của Mỹ hiện nay Tóm tắt
Hà Mỹ Hương 109