S. 11 (2012)

Mục lục

Bài viết

Mãi mãi không thay đổi tấm lòng thiện cảm và tình hữu nghị giữa nhân dân Nga và Việt Nam Tóm tắt
V.I Matvienko 3-7
Cách mạng Tháng Mười với sự chuyển biến của cách mạng Việt Nam Tóm tắt
Lê Văn Yên, Trần Đình Thắng 8-12
Định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội nhân đạo hoàn bị Tóm tắt
Lưu Văn Sùng 13-16

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Tóm tắt
Lê Văn Lợi 17-21

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Tiếp tục hoàn thiện quy định bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Tóm tắt
Đinh Xuân Thảo 22-27

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Đấu tranh chống biến động chính trị,“cách mạng sắc màu” trong tình hình mới Tóm tắt
Nguyễn Đình Chiến 28-31
Tạo động lực và môi trường để phát huy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức Tóm tắt
Nguyễn Thị Thơm 32-36
Những vấn đề đặt ra đối với văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế Tóm tắt
Bùi Đình Phong 37-41
Báo chí, truyền thông với việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người Tóm tắt
Đặng Dũng Chí 42-46
Nhận thức và giải quyết mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta Tóm tắt
Trần Đức Châm 47-50
Nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia Tóm tắt
Lê Thị Thục 51-56
Các giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Tóm tắt
Đỗ Duy Ánh 57-62
Nông dân bị tách biệt xã hội về kinh tế - thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Mai Ngọc Anh 63-67
“Cánh đồng mẫu lớn”- mô hình liên kết 4 nhà bước đầu có hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Trần Văn Hiếu 68-74

Diễn đàn giáo dục lý luận và đấu tranh tư tưởng

Xây dựng tiêu chí đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới Tóm tắt
Nguyễn Văn Lượng 75-78
Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Chí Thảo 79-83

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Hợp tác Mỹ - các nước tiểu vùng sông Mê Công đầu thế kỷ XXI Tóm tắt
Trịnh Thị Hoa, Nguyễn Huy Dũng 84-88
Xu hướng phát triển mới của nền kinh tế thế giới và những điều chỉnh của nhà nước quốc gia Tóm tắt
Phạm Thị Túy, Phạm Quốc Trung 89-95

Tin khác

Tóm tắt một số bài
Ban Biên tập 96-104