S. 10 (2012)

Mục lục

Viện Triết học 55 năm phấn đấu, trưởng thành Tóm tắt
Trần Văn Phòng 75-79
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện Tóm tắt
Trần Minh Tuấn 80-83

Bài viết

Cách mạng tháng Mười soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hiện nay Tóm tắt
Lê Hữu Nghĩa 3-9
Đặc điểm của thế giới đương đại và xu hướng phát triển Tóm tắt
Nguyễn Trọng Phúc 10-14

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Những đóng góp của Ph.Ăngghen đối với Quốc tế II Tóm tắt
Nguyễn Văn Quyết 15-20
Biện chứng cái chủ quan và cái khách quan trong tư tưởng của V.I.Lênin Tóm tắt
Nguyễn Anh Tuấn 21-26
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng trong phát triển báo chí ở nước ta hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Huy Ngọc 27-31

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Hoàn thiện thiết chế chủ tịch nước nhằm đảm bảo vai trò nguyên thủ quốc gia Tóm tắt
Lê Thiên Hương 32-36

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Một số ý kiến về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Tóm tắt
Vũ Ngọc Hoàng 37-44
Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khu vực sự nghiệp công lập Tóm tắt
Trần Anh Tuấn 45-51
Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt
Nguyễn Viết Thảo, Đinh Ngọc Giang 52-56
Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam Tóm tắt
Thái Văn Long, Vũ Thế Tùng 57-61
Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tóm tắt
Nguyễn Thị Tùng 62-65
Bảo đảm việc làm của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Tóm tắt
Phan Thanh Tung 66-69
Báo chí và trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cơ quan báo chí Tóm tắt
Nguyễn Văn Dững 70-74

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Chuyển động của hệ hình địa chính trị ở Biển Đông và lựa chọn của Việt Nam Tóm tắt
Lương Văn Kế 84-91
Một số yếu tố cơ bản của xung đột văn hóa Tóm tắt
Nguyễn Chí Hiếu 92-94

Tin khác

Tóm tắt một số bài Tóm tắt
Ban Biên tập 95-100