S. 9 (2012)

Mục lục

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào

Quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản thiêng liêng vô giá của hai dân tộc chúng ta Tóm tắt
Nguyễn Phú Trọng 3-5
Tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại và quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi trường tồn Tóm tắt
Chummaly Xaynhaxỏn 6-10
Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt
Nguyễn Xuân Phúc 11-15
Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, góp phần vụ đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào Tóm tắt
Tạ Ngọc Tấn 16-21
Hợp tác giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ Tóm tắt
Ki Kẹo Khảy khămphithun 22-26
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Nguyễn Tất Giáp 27-32

Học viện khai giảng năm học mới

Tiếp tục đổi mới toàn diện, mãi xứng đáng là Trường Đảng Trung ương Tóm tắt
Tô Huy Rứa 33-40

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa quốc tế vô sản Tóm tắt
Nguyễn Viết Thảo, Nguyễn An Ninh 41-46
Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập Tóm tắt
Nguyễn Văn Thanh 47-49
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính nhà nước kiểu mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Tóm tắt
Bùi Huy Khiên 50-55

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thiết chế chính trị có chức năng phản biện xã hội Tóm tắt
Hồ Tấn Sáng 56-59
Về vị trí pháp lý của Quốc hội tại Hiến pháp 1992 và đề xuất sửa đổi Tóm tắt
Trương Thị Hồng Hà 60-63

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào Tóm tắt
Trần Quang Quý 64-67
Quan hệ đặc biệt Việt – Lào về quân sự trong kháng chiến chống thức dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) Tóm tắt
Nguyễn Mạnh Hà 68-73
Những điểm tương đồng trong xây dựng đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào Tóm tắt
Dương Trung Ý 74-79
Tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Lương Cường 80-84
Một số yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn hiện nay Tóm tắt
Phan Trọng Hào 85-89

Diễn đàn giáo dục lý luận và đấu tranh tư tưởng

Về việc Trung Quốc phân lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Duy Chiến 90-94

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Thành tựu phát triển kinh tế ở Lào qua 25 năm đổi mới và tiềm năng hợp tác đàu tư Việt Nam – Lào Tóm tắt
Xổmphon Xỉchalơn 95-98

Tin khác

Tóm tắt một số bài
Ban Biên tập 99-104