Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lực lượng vũ trang nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Bùi Đình Bôn

Tóm tắt


Học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và lực lượng vũ trang khẳng định bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang là tất yếu và thực tế trên thế giới không có bất cứ quân đội nào "trung lập", "phi chính trị". Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng, giáo dục, rèn luyện; luôn trung thành bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc gắn liền với bảo vệ Đảng, chế độ. Từ những luận cứ lý luận và thực tiễn, kiến nghị chỉnh lại Điều 70 Hiến pháp: "Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Tổ quốc, nhân dân, Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế".