Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Góp ý hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương

Bùi Xuân Đức

Tóm tắt


Tác giả nêu một số ý kiến đóng góp về phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ, về mô hình tổ chức cơ quan chính quyền địa phương; về vị trí, tính chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và cơ quan HCNN cấp địa phương; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của CQ địa phương và về quan hệ phối hợp giữa cơ quan CQ với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.