Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hồ Chí Minh và công giáo ở Việt Nam

Trần Thị Kim Oanh

Tóm tắt


Công giáo là một trong những tôn giáo lớn ở nước ta luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm bởi nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề Công giáo là một việc có quan hệ tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề này cũng góp phần vào thắng lợi của cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa, trên cơ sở đó khẳng định những giá trị và dấn ấn của văn hóa Công giáo trong lòng văn hóa dân tộc.