Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quyền sống của con người - từ quan niệm của Hồ Chí Minh đến quy định của Hiến pháp

Phạm Ngọc Anh

Tóm tắt


Quyền sống của con người trong di sản Hồ Chí Minh được đúc kết thành một giá trị nền tảng, bền vững, có tầm vóc dân tộc và thời đại. Trên cả bình diện lý luận và thực tiễn, cuộc đời Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đấu tranh thực hiện quyền sống của con người vở Việt Nam và trên phạm vi quốc tế.