Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá trị, sức sống và ý nghĩa của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - nhìn từ góc độ công tác tư tưởng lý luận và tuyên truyền

Hoàng Chí Bảo

Tóm tắt


Tuyên ngôn Đảng Cộng sản là dấu mốc đặc biệt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của chủ nghĩa Mác, cả về quan điểm, tư tưởng, lý luận và phương pháp. Tuyên ngôn đã làm nổi bật những tư tưởng lớn và định hình những nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa xã hội khoa học, trở thành kim chỉ nam hành động của các Đảng Cộng sản sau này. Cách mạng Tháng Mười, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường phát triển của cách mạng Việt Nam là minh chứng sinh động về giá trị, sức sống và ý nghĩa của Tuyên ngôn.