Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế xanh – con đường phát triển bền vững đất nước

Phạm Minh Chính

Tóm tắt


Phân tích làm rõ quan niệm, vị trí, vai trò và những nội dung cơ bản về phát triển kinh tế xanh, trong đó, phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường được bảo đảm cân đối, hài hoà, tác giả cho rằng chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh là một chiến lược để Việt Nam phát triển bền vững. Để chuyển thành công, phải thực hiện tổng hoà các nhóm giải pháp: tuyên truyền, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng môi trường pháp lý, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển các nguồn năng lượng sạch, xây dựng ý thức người dân...