Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự trở lại Đông Nam Á của Liên Bang Nga và tác động đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Hoa

Tóm tắt


Ảnh hưởng của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Nam Á có tính kế thừa từ lịch sử và càng trở nên mạnh mẽ, tốt đẹp vào đầu thế kỷ XXi với những bứt phá mạnh mẽ. Việt Nam cần vận dụng linh hoạt các lợi thế, đẩy mạnh hợp tác về mọi mặt để ứng phó với các thách thức, và mối quan hệ trái chiều phức tạp, đạt đến mối quan hệ tốt đẹp cho cả hai phía.