Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở Đông Nam Á đối với Việt Nam

Mai Hoài Anh

Tóm tắt


Trong sự dịch chuyển quyền lực thế giới từ Tây sang Đông, các nước lớn đều quan tâm tới Đông Nam Á, mối quan hệ giữa các nước lớn tại Đông Nam Á tác động trực tiếp đến Việt Nam cả tích cực và tiêu cực: Tăng các cơ hội giao lưu, hợp tác với các nước; gia tăng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tạo điều kiện cho đối ngoại đa phương,..Đồng thời, sự đua tranh mạnh mẽ giữa các nước về phát triển kinh tế cũng tạo sức ép lớn đối với Việt Nam.