Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc trưng của hoạt động giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ

Dương Thành Trung

Tóm tắt


Tác giả phân tích tính cấp thiết của giáo dục pháp luật và các đăc điểm hoạt động giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ.