Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về trách nhiệm và thẩm quyền của Đảng cầm quyền

Lê Kim Việt

Tóm tắt


Trách nhiệm và thẩm quyền của Đảng nói chung, của một tổ chức đảng nói riêng là vấn đề đặc biệt quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò, chức năng, nội dung, phương thức lãnh đạo và kết quả lãnh đạo. Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của một tổ chức đảng, tránh được sự chồng chéo, lấn sân, ôm đồm, bao biện trong lãnh đạo, quản lý, tránh được tình trạng đùn đẩy, ỷ lại, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.