Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Góp thêm một cách nhìn về tầng lớp trung lưu - doanh nhân

Nguyễn Đình Tấn

Tóm tắt


Tác giả phân tích các tiêu chí của tầng lớp trung lưu - doanh nhân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu "mới", với những thay đổi và phát triển theo xu thế của thời đại ngày nay.