Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của hội nhập quốc tế đối với thanh niên và công tác thanh niên hiện nay

Phạm Minh Thế

Tóm tắt


Tác giả nêu những tác động của hội nhập quốc tế đối với thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước và những vấn đề đặt ra cho công tác thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế.