Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của thủ đô Hà Nội nhìn từ hiệu quả đầu tư

Vũ Thúy Anh

Tóm tắt


Thời gian qua, Hà Nội đã thu được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của thủ đô vẫn còn nhiều bất cập, kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô, mà một trong những nguyên nhân của hạn chế trên là hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn thấp. Tác giả đi sâu phân tích về nguyên nhân làm hạn chế chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội xét từ góc độ hiệu quả đầu tư.