Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế

Phạm Xuân Thiên

Tóm tắt


Từ thực tế hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan tất yếu hiện nay, tác giả đưa ra những khuyến nghị để giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh nhằm bảo vệ và phát triển đất nước đúng hướng, như xác định Hợp tác là tương đối, đấu tránh là tuyệt đối; xác định cơ cấu kinh tế hiệu quả, đồng thời chủ động tiến hành hợp tác quốc tế từng bước chắc chắn, khả thi. Giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng XHCN, kết hợp sức mình với tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài.