Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô tả công việc theo vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Mai Hữu Thỉnh

Tóm tắt


Cùng với sự thay đổi về cơ chế quản lý, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật Viên chức là cơ sở pháp lý trong quản lý, sử dụng, xây dựng đội ngũ viên chức mà các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta phải quán triệt và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ viên chức sart hợp, hiệu quả, khoa học. Trong đó, trước hết phải triển khai hướng dẫn về mô tả công việc theo vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và khung năng lực.