Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng cường giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

Trần Thị Quốc Khánh

Tóm tắt


Xuất phát từ quan điểm của Đảng, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, những quy định hiện hành về giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; từ thực tế hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, bài viết đề xuất bốn nội dung cơ bản nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát thực thi pháp luật bảo vệ môi trường của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của các cơ quan báo chí.