Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về chế định quyền làm việc

Nguyễn Thanh Tuấn

Tóm tắt


Tác giả nêu các tiền đề cho việc chế định quyền làm việc, phân tích về chế định quyền làm việc trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, bao gồm các ưu, nhược điểm cơ bản và một số kiến nghị, giải pháp khắc phục.