Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề đặt ra từ các quy định về chính quyền địa phương

Nguyễn Minh Phương

Tóm tắt


Tác giả nêu rõ những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, những hạn chế của quy định pháp luật hiện hành về chính quyền địa phương. Nhận thức rõ yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã đề ra chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới chính quyền địa phương, thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Từ phân tích lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất kiến nghị sửa đổi các quy định về chính quyền địa phương tại Điều 115, 116 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.