Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Thêm bạn, bớt thù" - nguyên tắc chiến lược trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Trần Thị Minh Tuyết

Tóm tắt


Tác giả phân tích phương pháp xác định bạn - thù và sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương pháp ngoại giao của Hồ Chí Minh, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng của dân tộc ta.