Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

Đinh Xuân Lý

Tóm tắt


Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm về các vấn đề quốc tế, về chiến lược, sách lược ngoại giao trong quan hệ với thế giới, trong đó một số nội dung có giá trị, được vận dụng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, như: xác định mục tiêu đối ngoại là bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc; tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế, thêm bạn, bớt kẻ thù,...