Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ph.Ăngghen bàn về chế độ bầu cử trong xã hội tư bản

Trịnh Xuân Thắng

Tóm tắt


Tác giả phân tích một số điểm về tính hạn chế, không bình đẳng của quyền bầu cử và ứng cửa ở các quốc gia tư sản và trình bày về chế độ bầu cử ở các quốc gia tư sản hiện nay.