Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng các thế hệ cán bộ

Trần Khắc Việt

Tóm tắt


Khái lược các quan điểm, chủ trương của Đảng về trẻ hoá đội ngũ cán bộ, sự kết hợp giữa các thế hệ cán bộ trong thời kỳ đổi mới; làm rõ thêm nội hàm khái niệm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng của đội ngũ cán bộ, nội dung và hình thức của khái niệm này. Từ đó, đề xuất năm giải pháp để đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng của đội ngũ cán bộ: Đổi mới tư duy về công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, người lãnh đạo trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; phát huy ý thức phấn đấu của cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các tiêu cực trong công tác cán bộ.