Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cống hiến của Ph.Ăngghen trong xây dựng chủ nghĩa vô thần khoa học

Phùng Thị An Na

Tóm tắt


Qua tìm hiểu một số luận điểm cơ bản của Ăngghen về tôn giáo (về bản chất, nguồn gốc, tính chất lịch sử, vai trò của tôn giáo), tác giả chỉ rõ những đóng góp của ông trong việc xây dựng chủ nghĩa vô thần khoa học. Các vấn đề bản chất, nguồn gốc, tính chất, chức năng, vai trò của tôn giáo được lý giải trong mối quan hệ với nhà nước, xã hội hiện thực mà tôn giáo đang tồn tại. Tư tưởng về tôn giáo độc đáo và sâu sắc của ông đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống triết học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.