Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số điểm nhấn quan trọng của Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trần Thọ Quang

Tóm tắt


Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (11-2012) đã trình bày toàn diện ngọn cờ chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc; xác định con đường phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa; xác định các thách thức và nguy cơ đối với Đảng, gồm bốn thách thức lớn, bốn nguy cơ lớn; xác định các điểm nóng cần giải quyết gồm duy trì phát triển kinh tế lâu dài, lành mạnh, thúc đẩy cải cách, kiện toàn nền dân chủ, cải cách dân sinh, giữ gìn công bằng xã hội, xây dựng văn minh sinh thái, tăng cường xây dựng Đảng, kiên quyết chống tham nhũng; tuyên bố thực hiện phát triển quân đội mang tính phòng ngự; đưa ra tuyên ngôn ngoại giao mới, trong đó thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng, củng cố láng giềng hữu hảo, đi sâu hợp tác cùng có lợi, nỗ lực để sự phát triển của bản thân có lợi nhiều hơn cho các quốc gia xung quanh.