Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Để hoạt động khoa học ở Học viện ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả.

Mạch Quang Thắng

Tóm tắt


Hoạt động khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm 2012 đạt những kết quả chủ yếu là: Công tác triển khai kế hoạch hoạt động khoa học đảm bảo tiến độ, quy định; góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết quả nghiên cứu khoa học đã được tham khảo để hoạch định đường lối chính sách, áp dụng vào đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính; thông qua hoạt động khoa học từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao; cải tiến công tác quản lý khoa học. Để hoạt động khoa học càng đi vào chiều sâu hiệu quả cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ: gắn nghiên cứu với giảng dạy; đổi mới cơ chế quản lý; phát triển đội ngũ cán bộ khoa học; tranh thủ các nguồn lực, hình thành Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học...