Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cần thay đổi nhận thức của người dân về thủ tục hành chính

Phùng Thị Phong Lan