Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Tóm tắt


Cải cách thủ tục hành chính thuế là khâu đột phá trong cải cách hành chính thuế, là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác. Quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế trong thời gian qua đã được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số yếu kém, trở ngại. Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, cần thực hiện các giải pháp cơ bản là: Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; giảm tần suất kê khai; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa“ tại cơ quan thuế các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.