Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề lý luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đường Vinh Sường

Tóm tắt


Cổ phần hóa là xu hướng tất yếu, là một giải pháp quan trọng trong tiến trình đổi mới danh nghiệp nhà nước, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Bởi trong khuôn khổ kinh tế thị trường, hình thái cổ phần mang tính chất xã hội hóa lực lượng sản xuất, là kiểu tổ chức sản xuất phù hợp với trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất và chiếm vị trí ưu thế, phổ biến trong các nền kinh tế thị trường hiện đại. Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện thành công, đạt hiệu quả rõ rệt, tạo tiền đề cho những bước đi tiếp theo trong tiến trình cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước.