Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam

Nguyễn Duy Sơn, Trần Thị Hòe

Tóm tắt


Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước ta càng nhận thức rõ hơn sự phát triển phải gắn với bảo đảm toàn diện các quyền con người. Việt Nam đã gia nhập hầu hết các công ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đồng thời nội luật hoá các điều khoản của công ước vào hệ thống pháp luật quốc gia, vào việc hoạch định chính sách, ban hành các văn bản pháp luật, áp dụng trong quá trình giám sát luật pháp, chính sách. Nhiều tiêu chuẩn và nguyên tắc của quyền con người đã được nhận thức và quán triệt trong hoạt động của Quốc hội; sử dụng trong xây dựng mục tiêu cũng như triển khai thực hiện các chương trình phát triển của Chính phủ... Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, cần thực hiện các giải pháp để áp dụng có hiệu quả phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong thực thi công vụ.