Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan điểm, nhận thức về tiền lương và chính sách tiền lương

Đặng Như Lợi

Tóm tắt


Tác giả trao đổi một số vấn đề liên quan đến tiền lương nhằm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận cho quá trình hoàn thiện chính sách tiền lương của Nhà nước: Khái niệm tiền lương; tiền lương và tiền công; tiền lương của cán bộ, công chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (trong khu vực sản xuất - kinh doanh, trong khu vực quản lý nhà nước, sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang); cơ cấu tiền lương gồm chế độ lương, các hình thức trả lương, cách trả lương