Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Văn hóa biển và thực thi chính sách biển

Nguyễn Bá Chiến

Tóm tắt


Xuất phát từ vị trí, vai trò của văn hóa biển đối với việc thực thi chính sách biển đúng đắn và hiệu quả, tác giả đề xuất một số giải pháp xây dựng, bảo tồn, phát huy văn hoá biển: Bảo tồn văn hoá biển, kiểm kê di sản văn hoá biển của người Việt, đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá có liên quan đến quá trình khai thác, xác lập và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; tôn vinh những người có công chinh phục, khai thác, bảo vệ chủ quyền biển đảo, hỗ trợ nghề đi biển; phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức về chính sách pháp luật biển...