Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển thêm nhiều doanh nghiệp để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đinh Việt Hòa

Tóm tắt


Bài viết đi sâu tìm hiểu sự phát triển số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam và so sánh với một số nước; các xu hướng xây dựng cấu trúc, quy mô doanh nghiệp, quan hệ dây chuyền giữa các doanh nghiệp, xu hướng kinh doanh toàn cầu; vai trò của doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa) trong nền kinh tế quốc dân, mối quan hệ giữa tỷ lệ doanh nghiệp với dân số và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế các quốc gia. Từ đó, tác giả nêu rõ để phát triển nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo đà phát triển bền vững, Việt Nam cần có chính sách kích cầu trong việc thành lập doanh nghiệp đồng thời có chính sách hợp lý nhằm củng cố các doanh nghiệp đang hoạt động.