Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý hành chính nhà nước đến năm 2015

Trần Anh Tuấn

Tóm tắt


Trong quá trình đổi mới, chủ trương phân cấp quản lý từng bước được thực hiện một cách có hệ thống; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp, mỗi cơ quan được phân định rõ. Từ năm 2005 đến nay, các bộ, ngành đã có 163 loại công việc được phân cấp; nhiều nội dung phân cấp được thể chế hóa vào các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, nghị định. Kết quả phân cấp đã đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những bất cập, chưa đồng bộ, tạo ra sự dung túng, nhất là ở cấp dưới. Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp nhà nước đến năm 2015 cần tập trung vào một số ngành, lĩnh vực: quản lý ngân sách; quản lý doanh nghiệp nhà nước; sự nghiệp công; quản lý công chức, viên chức; quản lý đầu tư; quản lý đất đai.