Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản lĩnh và trách nhiệm chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền trong tự phê bình, phê bình và sửa chữa khuyết điểm

Nguyễn Trọng Phúc

Tóm tắt


Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc của Đảng, là quy luật xây dựng và phát triển của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã từng mắc sai lầm, khuyết điểm. Những khuyết điểm, sai lầm đó được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, dũng cảm công khai tự phê bình, uốn nắn kịp thời, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm chính trị của Đảng và cán bộ đảng viên. Đồng thời qua đó Đảng tự hoàn thiện mình, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, củng cố sự thống nhất ý chí, hành động, giữ được niềm tin của nhân dân.