Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nguyễn Văn Mạnh

Tóm tắt


 

Nghiên cứu bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tác giả góp ý bổ sung về các vấn đề: Chủ quyền của nhân dân xuất phát từ bản chất của Hiến pháp là văn bản thể hiện ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân; làm rõ hơn một số nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; góp ý bổ sung nội dung về trách nhiệm của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.