Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ luận điểm của C.Mác đến nhận thức về công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay

Đoàn Triệu Long

Tóm tắt


Từ các quan điểm cơ bản về nguồn gốc, bản chất, tính chất của tôn giáo trong đó vạch rõ tôn giáo vừa là thực thể xã hội vừa là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt; tính chất chính trị, sự liên hệ giữa tôn giáo và nhà nước, C.Mác phản đối việc giải quyết vấn đề tôn giáo bằng các sắc lệnh cưỡng chế; chỉ rõ phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo là thay đổi những thiết chế xã hội, những mối quan hệ kinh tế hiện tồn. Quan điểm của Mác cần được vận dụng trong quản lý hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay, trước hết là nhận thức đúng đắn về tôn giáo, công tác tôn giáo thực chất là công tác vận động quần chúng, đồng thời phải ngăn ngừa, nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng vào âm mưu chính trị; vấn đề căn bản là xây dựng cuộc sống hạnh phúc ngay trong hiện thực.