Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong hội nhập và phát triển bền vững

Lê Văn Tích

Tóm tắt


Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là một nhân tố quan trọng trong chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là nét đặc sắc và biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Nhờ chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh mà từ đầu thế kỷ XX tinh thần yêu nước Việt Nam được khơi dậy, toàn dân tộc đoàn kết lại trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Ngày nay, tình hình và nhiệm vụ có nhiều đổi thay, để phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao sự giác ngộ; giáo dục lòng yêu nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện nay; khẳng định sự gắn kết giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.