Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những sáng tạp của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lê Văn Yên

Tóm tắt


Hồ Chí Minh sớm nhận rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa, Hồ Chí Minh đã sáng tạo trong việc kết hợp nhân tố dân tộc (chủ nghĩa yêu nước) và nhân tố giai cấp (chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân). Người đã sáng tạo khi tập hợp, lôi kéo các tầng lớp, giai cấp vào mặt trận đoàn kết dân tộc chống đế quốc, giải phóng đất nước; sáng tạo trong việc đặt tên Đảng và chủ trương giải quyết vấn đề đảng trong khuôn khổ mỗi nước Đông Dương.