Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Chính, Ngô Thị Toàn