Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học kinh nghiệm xây dựng đồng thuận xã hội

Nguyễn Văn Quyết

Tóm tắt


Tác giả làm rõ nội dung đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay; những vấn đề, sự kiện tạo sự đồng thuận cao trong xã hội như tái cơ cấu nền kinh tế, thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp năm 2011, quyết tâm làm chủ biển đảo của tổ quốc, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay... từ đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm trong việc tạo đồng thuận xã hội: phải đặt lợi ích chung của dân tộc ở vị trí tối cao; giải quyết hài hòa các lợi ích; sự phù hợp giữa chính sách với quy luật, yêu cầu khách quan; chính sách phải xuất phát từ điều kiện cụ thể, phù hợp với thực tế Việt Nam.